whatsapp icon

Klauzula informacyjna Formularz kontaktowy

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: MDhaus Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować poprzez adres email info@mdhaus.de lub pisemnie kierując korespondencję na adres ADO.

Cel przetwarzania Podstawa prawnaOkres retencji 
Prowadzenie korespondencji email / telart. 6 ust. 1 lit f) RODO72  miesięce od dnia pozyskania danych
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.art. 6 ust. 1 lit b) RODO + przepisy krajowe nw.Dane przetwarzane będą przez czas obowiązywania umowy po jej zawarciu oraz po tym okresie przez czas w którym jej stronom przysługiwać będą prawem określone uprawnienia i obowiązki, oraz przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikający z Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
Obsługi zgłoszeń reklamacyjnychart. 6 ust. 1 lit b) RODOart. 6 ust. 1 lit c) RODOprzepisy krajowe nw.Dane przetwarzane będą przez czas w którym jej stronom przysługiwać będą prawem określone uprawnienia i obowiązki, oraz przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikający z Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
Prowadzenia statystyk i obsługi technicznej Serwisu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODOprzepisy krajowe nw.72 miesięcy od dnia pozyskania danych
Przetwarzanie jest realizowane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami. art. 6 ust. 1 lit f) RODOprzepisy krajowe nw.Dane przetwarzane będą przez czas w którym jej stronom przysługiwać będą prawem określone uprawnienia i obowiązki, oraz przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikający z Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Przetwarzanie realizowane będzie zgodnie z przepisami nw. aktów i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych odpowiednio w szczególności: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny, Ustawa z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja Podatkowa, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r., o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawa z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług, Ustawa z dnia 30 maja z dnia 30 maja 2014 r., o prawach konsumenta.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej, aczkolwiek niezbędne do realizacji ww. celów. Brak ich podania skutkuje brakiem możliwości ich realizacji. 

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom i organom publicznym oraz podmiotom, z którymi ADO zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w szczególności są to: US, zewnętrzny podmiot usług IT, zewnętrzny hostingodawca, zewnętrzny podmiot świadczący usługi rachunkowo – kadrowe.

Ma Pani/Pan prawo: dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO przeniesienia danych osobowych Pani/Pana dotyczących. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia bezpłatnie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez konsekwencji dla przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, jeśli dane zbierane są na podstawie zgody. Przy czym zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają  z przepisów RODO. Z praw tych może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u ADO. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. Pani/Pana dane nie są przekazywane poza EOG, nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.